Já,
jakožto uživatel internetové aplikace s názvem Rezervační systém
dostupné v síti Internet z internetové adresy http://rezervacni-system.darnes.cz.

Tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je: Rezervační systém (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity správcem;
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou
Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro. zařazení osobních údajů do databází;
Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.